Акти већа

Правилник о програму и начину полагања испита на коме се проверава стручност и оспособљеност кандидата који се први пут бира на функцију заменика јавног тужиоца

Одлукa о садржини и форми теста који се полаже у поступку предлагања кандидата за носиоце јавнотужилачке функције

Упутство за тумачење и примену правилника о критеријумима и мерилима вредновања рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца

Правилник o критеријумима и мерилима вредновања рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца

Смернице Радне групе за израду анализе за реформисање и развој Правосудне академије

Комуникациона стратегија тужилаштва

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Пословник о раду Жалбене комисије Државног већа тужилаца

Одлука о именовању чланова Етичког одбора Државног већа тужилаца

Одлука о образовању и раду Административне канцеларије Државног већа тужилаца

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, Београд
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs